/ ການປິ່ນປົວສຸກເສີນ /
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນດ້ານຄຸນນະພາບ ການຈັດການປື້ມມາດຕະຖານ
ປື້ມມາດຕະຖານນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າແກ້ໄຂແລະແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໄວຂຶ້ນແລະດີກວ່າເມື່ອພວກເຂົາພົບບັນຫາ mold ຫຼືຜະລິດຕະພັນຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
mold ຫຼືຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍລູກຄ້າແລະຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບ. ການຜະລິດຂອງລູກຄ້າເພື່ອຈຸດປະສົງ.